Welkom

LET OP, deze website bevat informatie die in september 2021 verzameld is!


Ontzorging van gebouweigenaren is cruciaal voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en een kernthema binnen het Klimaatakkoord gebouwde omgeving (KAGO). Belangrijke ontwikkelopgaven zijn groei van de markt voor ontzorging en de totstandkoming van een ontzorgend aanbod in de uitvoeringsfase van de gemeentelijke wijkaanpak aardgasvrij.
Dit was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aanleiding om de bestaande ontzorgingsinitiatieven (voor woningbouw en utiliteit) te inventariseren. Op deze website zijn de resultaten van deze inventarisatie gebundeld en toegankelijk gemaakt. Daarnaast kunt u de bijbehorende publicatie hierdownloaden.
Hoofddoel van de inventarisatie is om inzicht te creëren in de markt voor ontzorging van gebouweigenaren, aangezien daar op dit moment onvoldoende over bekend is. Deze inventarisatie is een eerste aanzet hiertoe. Verschillende stakeholders hebben baat bij dit overzicht:
  • Allereerst wil de Rijksoverheid, en specifiek het Ministerie van BZK, beter zicht krijgen op de huidige markt van ontzorgingsinitiatieven ten behoeve beleidsontwikkeling en als basis voor de verantwoording aan de Tweede Kamer. Daarnaast dient deze inventarisatie ook als input voor trajecten rondom ontzorging die volgen uit het Klimaatakkoord.
  • Ten tweede kunnen gemeenten potentiële samenwerkingspartners vinden voor de uitvoeringsfase van een wijkaanpak doordat zij via deze inventarisatie inzicht krijgen in de markt en het aanbod van ontzorgingsinitiatieven. De samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen op dat vlak is nog grotendeels onontgonnen.
  • Tenslotte krijgen marktpartijen met deze inventarisatie een podium om hun eigen ontzorgingsaanbod kenbaar te maken. Daarnaast krijgen zij met deze publicatie ook meer inzicht in de markt waarin zij zich bevinden.
Druk bovenin op ‘Database’ of op deze link om deze te openen. Links bovenin kunt u de initiatieven filteren op verschillende categorieën, rechts bovenin sorteren.

Selectiecriteria voor deelnemende partijen

In deze marktinventarisatie zijn enkel initiatieven opgenomen die ontzorging als core business hebben. De selectiecriteria hiervoor zijn:

1

Het initiatief ontzorgt particuliere woningeigenaren, VvE’s of eigenaren van utiliteitsgebouwen. Hiermee worden adviesbureaus of partijen die uitsluitend dienstverlening bieden aan bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties uitgesloten.

2

Het initiatief heeft een ontzorgend aanbod voor tenminste twee van de volgende vier fasen van de klantreis: voorbereiden, financieren, realiseren en nazorg. Hiervoor moet het initiatief zelf de primaire dienst leveren, dit organiseren of actief doorverwijzen.

3

Het aanbod van het initiatief omvat meer dan alleen enkelvoudige maatregelen, bijvoorbeeld doordat het aanbod zowel bouw- als installatietechnische maatregelen omvat of de gehele energieprestatie van het gebouw als vertrekpunt heeft.


In opdracht en eigendom van:

Ontwikkeld door: